Company Logo

Dešavanja u vrtiću

PROGRAMI ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA

-          Primarni program odgojno-obrazovnog rada po metodi interaktivnog učenja,

-          Poludnevni program,

-          Program priprema djece u godini pred polazak u osnovnu školu,

-          Specijalizovane programe (Mala škola sporta, Škola engleskog jezika i Mala škola plesa)

-          Program produženog boravka

-          Koncept građanskog obrazovanja

Primarni/cjelodnevni program

Primarni/cjelodnevni program odgojno-obrazovnog rada obuhvata boravak djece u vrtiću od 6,00-17,00 sati.Realizovaće se u skladu sa Osnovama programa odgojno-obrazovnog rada za djecu uzrasta od 6 mjeseci do polaska u osnovnu školu.

Sadržaji odgojno-obrazovnog rada realizovat će se kroz vođene, kombinovane i samostalne aktivnosti te njegu i brigu za zdravlje djece. Planiranje i programiranje sadržaja će biti provedeno kroz  tematske cjeline u skladu sa Zajedničkim programskim jezgrima ovisno od uzrasnih karakteristika svake odgojne grupe i djece u toj grupi.

Cilj mu je da pruži djeci  mogućnost sticanja  cjelovite slike o svijetu u kome živi i da se razvija kao cjelovita ličnost.

Aspekti razvoja

Područja podučavanja

Tjelesni razvoj

Tjelesni i zdravstveni razvoj

Socio-emocionalni razvoj i razvoj ličnosti

Razvoj govora, komunikacije i stvaralaštva

Kognitivni (saznajni) razvoj

Upoznaj okolinu

Razvoj govora, komunikacije i stvaralaštva

Matematika

Muzička/glazbena kultura

Likovna kultura

 

Untitled

   vrtić „Pčelica“, 2013.

 

Unapređenje odgojno obrazovnog rada teče u smjeru:

-          Prepoznavanje i zadovoljavanje primarnih dječijih potreba

-          Podržavanje i stimulacija općeg razvoja djeteta

-          Integracija djece sa teškoćama u razvoju u redovni program(zadovoljavanje specifičnih potreba djeteta u integraciji;uvažavanje različitosti među djecom)

-          Primjena situacijskog pristupa u odgojno-obrazovnom radu(oblikovanje stimulativne sredine   za razvoj djece;potrebe djeteta učiniti ishodištem curriculuma, osnovom interakcije i stimulacije rasta i     razvoja djeteta )

-          Partnerstvo vrtića sa porodicom u pripremi djeteta za polazak u školu.

Program1

   vrtić „Bambi“, 2013.

 

Kao sastavni dio cjelodnevnog programa, a koji se može realizovti i zasebno (150 sati obveznog predškolskog odgoja u godini pred polazak u osnovnu školu) jeste OBAVEZNI PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA PRED POLAZAK U OSNOVNU ŠKOLU.

Poludnevni program je organizovan u periodu od 7,00-12,00 ili od 8,00-13,00 sati u okviru kojeg djeca pored slobodnih igara i doručka, svakodnevno prate Primarni program odgojno-obrazovnog rada u periodu od 9,30-12,00 sati.

Specijalizirani programi

Specijalizirani programi predškolskog odgoja i obrazovanja sadrže odgojno-obrazovni rad iz muzičke, likovne i fizičke kulture, lutkarstva, stranih jezika, rekreativne, ekološke i drugih oblasti, koji su u funkciji zadovoljavanja posebnih interesovanja i sklonosti djeteta. U 2013/2014.godini provode se tri programa: Mala škola sporta, Mala škola plesa i Škola učenja stranih jezika (engleski jezik). Za svaki od navedenih programa izvođač programa je obezbijedio saglasnost nadležnog Ministarstva obrazovanja.

Program2

  

Telex, 2013.

Program produženog boravka

Program produženog boravka namijenjen je za djecu polaznike nižih razrda osnovne škole od I-IV razreda.Podrazumijeva odvođenje i vraćanje djece iz škole uz boravak u vrtiću prije i poslije nastave.

Koncept građanskog obrazovanja

Realizacija četiri koncepta građanskog obrazovanja za djecu predškolskog uzrasta „Autoritet“, „Pravda“, „Privatnost“ i „Odgovornost“, za djecu uzrasta od 4 godine do polaska u školu je postala stalna praksa. Sadržaji odgojno-obrazovnog rada realizuje se kroz vođene aktivnosti, kombinovane aktivnosti, samostalne aktivnosti te njegu i brigu za zdravlje djece.

Koncept PRAVDA - „Pravedne mede“

Program3

Koncept PRIVATNOST – „Karolina zlatna ribica“

Program4png

Koncept AUTORITET – „Plavko i Smješka uče o autoritetu“

Planiranje i programiranje sadržaja provodi se kroz tematske cjeline prema Osnovama programa odgojno–obrazovnog rada i Zajedničkih programskih jezgri na nivou BiH. Programiranje za određenu uzrasnu grupu vrši se u skladu sa operativnim programom i planom rada Ustanove, općim odgojno-obrazovnim zadacima i orijentacijskim programskim sadržajima, karakteristikama odgojne grupe i individualnim potrebama djece.

 

Novosti

OBILJEŽEN DAN DRŽAVNOSTI

Detaljnije...


OBILJEŽEN SVJETSKI DAN TOLERANCIJE

Detaljnije...


OBILJEŽEN SVJETSKI DAN JABUKE

Detaljnije...


MEĐUNARODNI DAN PRANJA RUKU

Detaljnije...


VRTIĆ LASTAVICA: PROJEKAT "VEZENI MOST"

Detaljnije...


OBILJEŽEN DAN DRŽAVNOSTI

Detaljnije...


OBILJEŽEN SVJETSKI DAN TOLERANCIJE

Detaljnije...


OBILJEŽEN SVJETSKI DAN JABUKE

Detaljnije...


MEĐUNARODNI DAN PRANJA RUKU

Detaljnije...


VRTIĆ LASTAVICA: PROJEKAT "VEZENI MOST"

Detaljnije...


OBILJEŽEN DAN DRŽAVNOSTI

Detaljnije...


OBILJEŽEN SVJETSKI DAN TOLERANCIJE

Detaljnije...


OBILJEŽEN SVJETSKI DAN JABUKE

Detaljnije...


MEĐUNARODNI DAN PRANJA RUKU

Detaljnije...


VRTIĆ LASTAVICA: PROJEKAT "VEZENI MOST"

Detaljnije...


OBILJEŽEN DAN DRŽAVNOSTI

Detaljnije...


OBILJEŽEN SVJETSKI DAN TOLERANCIJE

Detaljnije...


OBILJEŽEN SVJETSKI DAN JABUKE

Detaljnije...


MEĐUNARODNI DAN PRANJA RUKU

Detaljnije...


VRTIĆ LASTAVICA: PROJEKAT "VEZENI MOST"

Detaljnije...


OBILJEŽEN DAN DRŽAVNOSTI

Detaljnije...


OBILJEŽEN SVJETSKI DAN TOLERANCIJE

Detaljnije...


OBILJEŽEN SVJETSKI DAN JABUKE

Detaljnije...


MEĐUNARODNI DAN PRANJA RUKU

Detaljnije...


VRTIĆ LASTAVICA: PROJEKAT "VEZENI MOST"

Detaljnije...


OBILJEŽEN DAN DRŽAVNOSTI

Detaljnije...


OBILJEŽEN SVJETSKI DAN TOLERANCIJE

Detaljnije...


OBILJEŽEN SVJETSKI DAN JABUKE

Detaljnije...


MEĐUNARODNI DAN PRANJA RUKU

Detaljnije...


VRTIĆ LASTAVICA: PROJEKAT "VEZENI MOST"

Detaljnije...


OBILJEŽEN DAN DRŽAVNOSTI

Detaljnije...


OBILJEŽEN SVJETSKI DAN TOLERANCIJE

Detaljnije...


OBILJEŽEN SVJETSKI DAN JABUKE

Detaljnije...


MEĐUNARODNI DAN PRANJA RUKU

Detaljnije...


VRTIĆ LASTAVICA: PROJEKAT "VEZENI MOST"

Detaljnije...


OBILJEŽEN DAN DRŽAVNOSTI

Detaljnije...


OBILJEŽEN SVJETSKI DAN TOLERANCIJE

Detaljnije...


OBILJEŽEN SVJETSKI DAN JABUKE

Detaljnije...


MEĐUNARODNI DAN PRANJA RUKU

Detaljnije...


VRTIĆ LASTAVICA: PROJEKAT "VEZENI MOST"

Detaljnije...
Sva prava zadržana od strane JU " NAŠE DIJETE "
developed by InfoSoft d.s.o. Tuzla